Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

  Đã có VBHN Luật bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019)

  Ngày 10/12/2018, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký xác thực văn bản hợp nhất số 46/VBHN-VPQH. Theo đó, văn bản hợp nhất này hợp nhất các văn bản sau đây: - Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009; - Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014;…

  Follows
  error: